Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

May 2024 Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2024 i Promimic AB (publ)

Vid årsstämma i Promimic AB (publ) i Mölndal idag den 22 maj 2024 beslutades enhälligt följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2023…

Vid årsstämma i Promimic AB (publ) i Mölndal idag den 22 maj 2024 beslutades enhälligt följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningarna för bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående medel ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå för 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelseval och revisorsval

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att till bolagets revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Tommy Karlsson, Helena Brisby, Håkan Krook, Pehr Abrahamsson och Johan Dighed samt nyval av Johan Holmström. Tommy Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz utsetts av KPMG AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag med totalt 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram – Optionsprogram 2024 TO4

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024 TO4) riktat till ledande befattningshavare och medarbetare inom Promimic-koncernen. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare. Varje Teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 22 november 2027 till och med den 10 december 2027 teckna en ny aktie i Promimic. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna ska fastställas till 140 procent av Promimic-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs under tio (10) efterföljande bankdagar i förhållande till dagen för årsstämmans beslut. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 57 500 teckningsoptioner riktat till deltagare, varvid aktiekapitalet kan öka med högst 5 750 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,30 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen drog tillbaka denna punkt i samband med Årsstämman.

Mölndal den 22 maj 2024

Promimic AB (publ)

Styrelsen

—————————————————————————————————————–

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD

Tel: 0709-776477

magnus.larsson@promimic.com

Heidi Bader, CFO

Tel: 0708-247146

heidi.bader@promimic.com

https://promimic.com/investerare-se/

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 maj 2024, kl. 1800 CEST.

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 500 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA.

Promimics aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: PRO. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.