Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

April 2023 Regulatorisk

Kommuniké från årstämma 2023 i Promimic AB (publ)

På årstämman i Promimic AB (publ) idag beslutades bl a följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för…

På årstämman i Promimic AB (publ) idag beslutades bl a följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för 2022 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående medel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Tommy Karlsson, Helena Brisby, Håkan Krook, Pehr Abrahamsson, Johan Dighed och Martin Andersson.

Tommy Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor. Det antecknades att den auktoriserade revisorn Johan Kratz utsetts av KPMG AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag med totalt 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Mölndal den 25 april 2023

Promimic AB (publ)

Styrelsen

—————————————————————————————————————————

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Larsson, VD
Tel: 0709-776477
magnus.larsson@promimic.com

Annelie Skafte Persson, CFO
Tel: 0707-909558
annelie.skafte@promimic.com