Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

February 2023 Regulatorisk

Promimic bokslutskommuniké 2022

Promimic rapporterar om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022.

Sammanfattning av perioden

 

Finansiell översikt för fjärde kvartalet
1 oktober – 31 december 2022 (föregående period inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 5,8 MSEK (3,5)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 6,2 MSEK (3,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-4,0)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-4,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,32)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -2,9 MSEK (-4,8)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 58,8 MSEK (9,4)
 • Soliditet uppgick till 88% (70)

1 januari – 31 december 2022 (föregående period inom parentes)
 • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 MSEK (8,1)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 17,7 MSEK (8,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,8 MSEK (-15,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,9 MSEK (-15,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,01 SEK (-1,23)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 49,4 MSEK (-16,1)

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 25 oktober utsågs Valberedning inför årsstämman 2023 av följande personer:
  • Tommy Karlsson, styrelsens ordförande, utsedd av K-Svets Venture AB
  • Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
  • Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
  • Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
  • Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av ALMI Invest Västsverige AB
 • Bolaget har signerat ett långsiktigt hyresavtal med GoCo Health Innovation City i Mölndal för att kunna möta efterfrågan och bolagets tillväxtplan.


Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

Inga väsentliga händelser har noterats.

 

Årsstämma

Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 25 april. Kallelse kommer att ske 23 mars.

 

VD kommenterar

Det är med stor tillförsikt vi nu kan rapportera om ytterligare ett starkt tillväxt-kvartal och ett fantastiskt 2022. Vi dubblar vår försäljning under året och tillväxten för vår grundaffär i licens- och royaltyintäkter är upp med hela 120 procent jämfört med 2021.

Under fjärde kvartalet fortsätter Promimic att växa och vi kan rapportera en tillväxt på 65 procent för kvartalet. Vi fortsätter därmed att leverera enligt vår fastslagna tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden.

Under oktober erhöll vår kund, Acuity Medical, regulatoriskt godkännande för fyra nya implantat för steloperationer vid ryggkirurgi från FDA. Dessa godkändes enligt en sk. ”special 510(k)” vilket är en snabbare godkännande process där FDA har
30 dagar istället för 90 dagar vid en vanlig ansökan.

Senare samma månad lanserade vår största kund inom område för ryggkirurgi sina NanoTec implantat på NASS (North American Spine Society) årliga möte. NanoTec är Atecs samlingsnamn för deras implantat med Promimics implantatyta för förbättrad osseointegration. I slutet av fjärde kvartalet tecknade vi två nya licensavtal med amerikanska kunder inom marknadssegmentet för ortopediska implantat.

Promimics tillväxt drivs av att allt fler implantat med vår yta HAnano Surface kommer i klinisk användning. De utvecklingsprojekt som Promimic driver med olika kunder går, efter regulatoriska godkännande, över i kommersiell fas. De senaste två åren har Promimic gått från fem till 26 olika implantat som är godkända för klinisk användning, varav fyra nya under detta kvartal. Den stora tillväxten i antalet godkända implantat sker på den amerikanska marknaden och främst inom marknadssegmentet för ryggimplantat. Trenden är väldigt gynnsam för oss med kraftigt ökad efterfrågan på nya material för förbättrad inläkning, vilket är vår kärnaffär.

På dentalsidan kan vi konstatera att det återigen är ”All time high”! Aldrig tidigare har det sålts så många dentala implantat med HAnano Surface på tre månader som under det senaste kvartalet.

 

De senaste två åren har Promimic gått från fem till 26 olika implantat som är godkända för klinisk användning, varav fyra nya under detta kvartal.”

 

Nu i februari slutar Promimics försäljningschef i USA, Chris Whitfield. Ulf Brogren, CCO, tar över ansvaret för dotterbolaget Promimic Inc och säljaktiviteterna fortlöper som planerat. Vi kommer att förstärka säljorganisationen i USA under året.

Vår amerikanska kund Curiteva tillkännagav i mitten av februari det första FDA-godkännandet någonsin av ett 3D-printat PEEK-implantat. Detta är ett strategiskt partnerskap för oss och kombinationen av våra unika teknologier har stor potential. Vi ser fram emot att detta projekt nu går in i kommersiell fas.

 

Helåret 2022

Promimic kan summera året med att vi har nått samtliga mål som vi satte upp för 2022. Vi har fördubblat försäljningen jämfört med 2021. För året uppgår Promimics försäljning till 16,2 MSEK jämfört med 8.1 MSEK för 2021. Detta är en tillväxt på 101 procent. Vår kärnaffär som är licensavgifter och royaltyintäkter ökar med 120 procent, från 3,7 MSEK till 8,2 MSEK. Våra kunder har under 2022 skickat in 12 nya ansökningar till FDA för regulatoriskt godkännande. Vi har dessutom tecknat fyra nya licensavtal med amerikanska kunder inom marknadssegmentet för ortopediska implantat.

En annan mycket viktig affärshändelse under året är vårt strategiska Joint Venture med Danco Medical, Nano Processing Inc (NPI). Bolaget har fått en bra start och orderingången i verksamheten är god. Idéen med NPI är att erbjuda våra kunder som vill ”outsourca” beläggningen av implantat en snabb väg till marknaden samtidigt som vi växer vår affär med våra befintliga kunder.

Vårt ägande i NPI bidrar påtagligt till både ökad försäljning och lönsamhet framöver. Intäkterna från NPI kommer som tillägg till vår licensaffär, vilket medför att Promimic kommer att öka intäkten per kund. Processandet av implantaten sker tidigare i värdekedjan vilket i sin tur ger oss ett förbättrat kassaflöde.

På forskningssidan har Promimics yta visat mycket intressanta in vitro-resultat där det visar sig att bakterier inte fäster lika bra på vår HAnano Surface jämfört med en omodifierad titanyta. Resultaten presenterades på en kongress i Nanoteknologi i Portugal i somras.

Med större ekonomisk osäkerhet och höjda räntor har Promimic under året beslutat att lösa våra tillväxtlån från ALMI och köpt loss avancerad analysinstrument som vi finansierat via leasing. Bolaget är vid utgången av 2022 därför helt skuldfritt. Genom att lösa lån och leasingkontrakt kommer bolaget att spara ca 1 miljon kronor i räntekostnader över den löptiden (3–5 år) som avtalen avsåg, givet dagens räntenivå. Då stor del av intäkterna är i USD har vi haft positiva valutaeffekter på vårt resultat.

Vi kan nu se tillbaka på ett bra kvartal och ett väldigt starkt räkenskapsår för 2022, där Promimics teknologi introducerats på marknaden genom ett flertal nya produkter. Vi kan återigen konstatera att det aldrig tidigare har sålts så många implantat med vår HAnano Surface som nu.

För att möta den ökade efterfrågan från marknaden behöver vi också växa fysiskt för att få plats med både produktion och utveckling. Därför signerade vi i november ett nytt hyresavtal och bolaget kommer att flytta till nya lokaler i GoCo Health Innovation City i Mölndal i slutet av 2023.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra medarbetare och partners för ett mycket väl utfört arbete och ett stort engagemang, samt alla våra aktieägare för stödet som ni visade genom den fulltecknade nyemissionen på 80 MSEK i samband med vår notering på First North Growth Market i april. Tillsammans tar vi Promimic vidare på vår tillväxtresa som möjliggör bättre osseointegration för patienter som behandlas med ortopediska och dentala implantat.

 

Mölndal, 24 februari 2022

Magnus Larsson, VD
VD, Promimic

Bokslutskommunikén 2022, finns som länk och som pdf.
https://promimic.com/investerare-se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:

VD Magnus Larsson
Telefon: +46 709-77 64 77
Mail: magnus.larsson@promimic.com

CFO Annelie Skafte Persson
Telefon: +46 707-90 95 58
Mail: annelie.skafte@promimic.com