Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

November 2023 Regulatorisk

Promimic delårsrapport kvartal 3, 2023

Med en fördubblad omsättning följer vi vår expansiva tillväxtplan mot våra högt uppsatta mål. Försäljningen ökar med 102 procent jämfört med samma period 2022. Vi växer också med två nya licensavtal. Vi breddar vår affär och tar dessutom steget in på marknaden för implantatbehandlingar inom idrottsmedicin.

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt för tredje kvartalet (föregående period inom parentes)

1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,0 MSEK (5,0)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 10,7 MSEK (5,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (-2,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till  -0,9 MSEK (-3,1)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,17 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1,3 MSEK (-15,4) 
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 53,9 MSEK (61,7)
 • Soliditet uppgick till 89 % (94)

1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,9 MSEK (10,4)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 28,6 MSEK (11,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-12,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-12,7)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,31 SEK (-0,79 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -5,0 MSEK (52,2) 

Väsentliga händelser under under tredje kvartalet

 • Bolaget utsåg Heidi Bader till ny CFO den 28 september.
 • Bolaget utsåg valberedning inför årsstämman 2024.
 • Bolaget beslutade att avsluta likviditetsgaranti från  Erik Penser Bank rörande handeln i bolagets aktier.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolagets nya CFO, Heidi Bader tillträdde sin tjänst den 1 oktober.

VD kommenterar

Nya avtal och fortsatt stark tillväxt

Med en fördubblad omsättning följer vi vår expansiva tillväxtplan mot våra högt uppsatta mål. Försäljningen ökar med 102 procent jämfört med samma period 2022. Vi växer också med två nya licensavtal. Vi breddar vår affär och tar dessutom steget in på marknaden för implantatbehandlingar inom idrottsmedicin.

Resultatet för vårt tredje kvartal är positivt ur många olika aspekter. Det finansiella resultatet, EBITDA, är positivt om än på blygsamma 12 000 kr, för första gången i bolagets historia. Detta trots att vårt nuvarande fokus är tillväxt, och att skapa förutsättningar för en flerfaldig ökning av omsättningen på sikt.

Med detta fokus kommer vi därför närmsta halvåret att genomföra flera viktiga investeringar för att möta en framtida större efterfrågan, vilket gör att våra fasta kostnader kommer öka i enlighet med tillväxtplanen. Vi utökar kapaciteten i och med flytten till GoCo, dessutom kommer vi bygga ut vår amerikanska processanläggning för att kunna ytbehandla fler implantat. Vi ökar även satsningarna på både marknads- och produktutveckling. Detta för att ta tillvara på de nya affärsmöjligheterna vi ser hos både nya och befintliga kunder.

Under perioden har vi skrivit två nya licensavtal på den amerikanska marknaden. Det första med Spineology som utvecklar och säljer ett unikt implantat för steloperationer vid ryggkirurgi. Det andra avtalet är med Maruho Medical som säljer implantat för idrottsmedicin vid behandling av knän, axlar och fötter. Detta är ett nytt marknadssegment för oss. De nya avtalen är ett resultat av vårt utvecklingsarbete inom ytmodifiering av nya implantatmaterial för integration med både ben- och mjukvävnad. 

En viktig konsekvens av vår notering på First North Growth Market var möjligheten att etablera oss i USA för att processa implantat med vår ytmodifiering. Tidigare skedde detta arbete genom vår partner Danco Medical. Efter noteringen kunde vi bilda ett Joint Venture, Nano Processing Inc. med dem, och vi idag ser frukterna av det. Tillväxten har varit kraftig inom detta område och NPI har förbättrat vårt kassaflöde. Drygt 35 procent av vår försäljning kommer från NPI och det kommer ligga på den nivån även framåt.

North American Spine Society (NASS) anordnar branschens största årliga mässa. Detta är  ett av våra viktigaste möten för att träffa befintliga och nya kunder inom ryggkirurgi. Och NASS 2023 i Los Angeles blev en framgång på många fronter.

Vår kund Curiteva, tillsammans med professor Barbara Boyan (Virginia Commonwealth University College of Engineering) presenterade fantastiska resultat från sitt pre-kliniska arbete. Hennes cellstudier visar på att HAnano Surface är en optimal miljö för att skapa snabb bentillväxt och integration av Curitevas 3D-printade PEEK-implantat. Ryggkirurgen Kevin T Foley (professor vid University of Tennessee Health Science Center) presenterade de första kliniska fallen som finns registrerade i Curitevas kliniska implantatregister. Den första patienten opererades den 6 april 2023, och fram till och med september har totalt 201 patienter behandlats, med 377 implantat. Det är både glädjande och viktigt för oss att den kliniska nyttan av vår teknik dokumenteras på ett strukturerat sätt. Det är extra roligt att just Curiteva har tagit det här initiativet, då detta är världens första 3D-printade PEEK-implantat.

I samband med NASS fick Innovasis ett nytt ryggimplantat med HAnano Surface godkänt. Detta väntas nå marknaden i början av 2024. 
Jag är glad att kunna sammanfatta NASS 2023 som vår bästa mässa hittills. Hemkommen från Los Angeles ser jag att kollegorna har börjat planera flytten till GoCo Health Innovation City samtidigt som produktion och utvecklingsarbete pågår för fullt. Vi expanderar samtidigt som det dagliga arbetet pågår. Jag vill passa på att tacka Annelie Skafte Persson för hennes fantastiska arbete som CFO på Promimic, och samtidigt vill jag hälsa Heidi Bader välkommen som ny CFO. Alla är en del av tillväxtresan – vi har verkligen ett dream-team på Promimic!

Även hos våra kunder sker förändringar, en av våra största kunder, brasilianska S.I.N. Implant System har blivit uppköpta av en av jättarna på den dentala världsmarknaden, amerikanska Henry Schein. Vi ser en fortsatt stark tillväxt hos S.I.N. och det är extra spännande att de nu får resurser att växa mer globalt. 

Från våra gamla lokaler i AstraZeneca BioVentureHub är det en kort väg till GoCo, men flytten är vår hittills största satsning. De nya lokalerna är nästan dubbelt så stora som idag och innebär att vi kan fortsätta växa i vår takt – supersnabbt. Precis som Promimic är hela GoCo-området i början av en spännande resa. Fler och fler företag flyttar in i Västsveriges nya Life Science-kluster längs E6:an. Här finns alla förutsättningar för bolag att växa sig starka, samtidigt som vi tillsammans kan göra nytta för patienter runt om i världen.
 

Mölndal den 29 november 2023
Magnus Larsson
VD, Promimic

För ytterligare information:

https://promimic.com/investerare-se/

Magnus Larsson, CEO 
Mobil: +46 709 77 64 77 
E-mail: magnus.larsson@promimic.com

Promimic AB är ett tillväxtbolag som tillverkar, marknadsför och säljer biomaterial för förbättrad osseointegration till ledande företag på marknaderna ortopediska och dentala implantat. Huvudprodukten HAnano Surface har utvecklats från spetsforskning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Tekniken har visat sig förbättra osseointegrationen i över 30 vetenskapliga studier och med över 1 400 000 implantat i klinisk användning. Promimic har kontor i Mölndal i Sverige och Austin, Texas i USA. Promimic AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Promimic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående persons försorg kl 7.30 den 29 november 2023.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 8 463 8000
Mail: certifiedadviser@penser.se
www.penser.se