Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

November 2022 Regulatorisk

Promimic rapporter kvartal 3

Fortsatt rekordtillväxt för Promimic i kvartal 3

Sammanfattning av perioden

Finansiell översikt för tredje kvartalet

1 juli – 30 september 2022 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (1,8)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 5,5 MSEK (1,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-3,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,1 MSEK (-3,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 sek (-0,26)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -15,4 MSEK (-4,6)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 61,7 MSEK (14,1)
 • Soliditet uppgick till 94% (82)

1 januari – 30 september 2022 (föregående period inom parentes)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 MSEK (4,5)
 • Summa rörelseintäkter uppgick till 11,5 MSEK (4,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-11,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-11,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,69 sek (-0,91)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 52,2 MSEK (-11,3)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 21 juli slutförde Promimic förvärvet av aktiemajoriteten i Nano Processing Inc (NPI) i USA av Riepen LLC (ägaren till Danco Medical) varigenom Promimic förvärvar 60% av aktierna i NPI i ett första steg med en kontant betalning av 417,750 USD.
   
 • Den 22 juli registreras kvittningsemissionen hos Bolagsverket avseende 1,035,836 aktier och betalning på 13,932,000 SEK, inklusive överkurs,  motsvarande 1,350,000 USD. Danco Medical förvärvar nu 5,6% av Promimic.

  Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

 • Den 25 oktober utsågs Valberedning inför årsstämman 2023 av följande personer:
  • Tommy Karlsson, styrelsens ordförande, utsedd av K-Svets Venture AB
  • Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB
  • Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB
  • Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC
  • Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av ALMI Invest Västsverige AB

VD kommenterar

För tredje kvartalet kan vi rapportera fortsatt rekordtillväxt för Promimic på hela 172 %, jämfört med samma period föregående år. Vi fortsätter därmed att leverera enligt vår fastslagna tillväxtplan med fokus på den amerikanska marknaden. I juli slutfördes förvärvet av majoritetsägandet i Nano Processing Inc, USA, vilket är en breddning av vår affärsmodell som kommer vara en av grundvalarna för vår framtida tillväxt.

Vår tillväxt drivs idag av att allt fler implantat med vår yta för förbättrad osseointegration kommer i klinisk användning. Det som varit utvecklingsprojekt med olika kunder under senaste åren har nu efter regulatoriska godkännande från FDA kommit in i kommersiell fas. På två år har vi gått från fem till 26 olika implantat som är godkända för klinisk användning, varav fyra nya under detta kvartal. Den stora tillväxten i antalet godkända implantat sker på den amerikanska marknaden och främst inom marknadssegmentet för ryggimplantat. Trenden där är väldigt gynnsam för oss med kraftigt ökad efterfrågan på nya material för förbättrad inläkning vilket är vår kärnaffär. På dentalsidan kan vi konstatera att det är ”All time high”! Aldrig tidigare har det sålts så många dentala implantat med HAnano Surface på tre månader som under det senaste kvartalet. 

NPI kommer att operativt drivas av Danco Medical i Warsaw, Indiana, USA. Det blir ett bra komplement till vårt försäljningskontor i Austin, Texas. Teamet på Danco Medical har lång erfarenhet av processande av ortopediska implantat som kompletterar vår expertis och ger vår satsning på den amerikanska marknaden ytterligare dimensioner som vi kan använda för att driva tillväxten framåt. Vi kommer stötta NPI med vår expertis inom nanoteknik för förbättrad osseointegration och vår USA-baserade försäljningskanal för att växa affären med både befintliga och nya kunder.

Intäkterna från NPI kommer som tillägg till vår licensaffär, vilket medför att Promimic kommer att öka intäkten per kund. Beläggningen av implantaten sker tidigare i värdekedjan vilket i sin tur ger oss ett förbättrat kassaflöde.

”Förvärvet av majoritetsägandet i NPI är en av grundvalarna i vår tillväxtplan och en viktig breddning av vår affärsmodell. Det är en grundläggande del i vår USA-satsning och kommer att ha en stor påverkan på vår tillväxt, förbättrat kassaflöde och lönsamhet.”

I mitten av oktober medverkade Promimic på NASS, (North American Spine Society) den största kongressen inom ryggimplantatkirurgi i USA. Sammanfattningsvis bedömer vi detta som Promimic mest framgångsrika kongress hittills. Tre av våra kunder, Atec, Cutting Edge Spine och Curiteva, hade event och presenterade produktnyheter på kongressen. Atec och Cutting Edge Spine lanserade nya produkter och Curiteva genomförde ett mycket uppskattat och välbesökt Mini-Symposium.

”Vi kan se tillbaka på ett väldigt starkt kvartal där vi med förvärvet av NPI lagt en av hörnstenarna till vår fortsatta tillväxt och att det aldrig tidigare har sålts så många implantat med vår HAnano Surface som nu.”

Ytterligare nyheter från kunder är att Acuity Medical fick fyra nya implantat godkända av FDA via 510(K)-förfarande. Det första av dessa implantat är redan i klinisk användning. Dessutom har vi  stärkt vår position på den amerikanska marknaden för ryggimplantat genom  ett undertecknat licens- och utvecklingsavtal i detta marknadssegment.

De ekonomiska förutsättningarna har påtagligt förändrats i världen senaste året. Trots oroligare tider lyckades vi få en fulltecknad nyemission och notera Promimic på Nasdaq First North Growth Market. Det gav oss kapitalet vi behöver för att genomföra vår tillväxtplan och för att kunna utveckla bolaget på ett effektivt sätt. Med större osäkerhet och höjda räntor har vi beslutat att lösa våra Tillväxtlån från ALMI och köpa loss labbutrustning från leasingavtal. Bolaget är därför per september 2022 därför skuldfritt från extern finansiering. Genom att lösa lån och leasingkontrakt kommer bolaget att spara ca 1 miljon kronor i räntekostnader över den löptiden som avtalen avsåg, givet dagens räntenivå.

Vi kan se tillbaka på ett väldigt starkt kvartal där vi med förvärvet av NPI lagt en av hörnstenarna till vår fortsatta tillväxt och att det aldrig tidigare har det sålts så många implantat med vår HAnano Surface som nu.

Mölndal den 16 november 2022

Magnus Larsson, VD
VD, Promimic

Delårsrapporten, juli-september 2022, finns som länk och som pdf. 

https://promimic.com/investerare-se/finansiella-rapporter/

För ytterligare information kontakta:
VD Magnus Larsson
Telefon: +46 709-77 64 77
Mail: magnus.larsson@promimic.com