Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

October 2022 Regulatorisk

Valberedning utsedd i Promimic AB

Följande personer har utsetts att ingå i Promimics valberedning inför årsstämman 2023:

Tommy Karlsson, styrelsens ordförande, utsedd av K-Svets Venture AB

Linda Spahiu, utsedd av Kdev Investments AB

Pontus Ottoson, utsedd av Chalmers Ventures AB

Tim Zentz, utsedd av Riepen LLC

Patrik Sjöstrand, styrelseledamot, utsedd av ALMI Invest Västsverige AB

Utnämningen har skett i enlighet med den instruktion avseende principer för utseende till Valberedning som fastställdes vid årsstämman i Promimic AB den 14 mars 2022. De aktieägare som har utsett ledamöterna i valberedningen representerade sammanlagt drygt 70% av samtliga aktier i bolaget den 31 augusti 2022.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Årsstämma i Promimic AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 25 april i Mölndal. Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta i god tid före stämman via e-post till info@promimic.com eller via brev till Promimic AB (publ), AZ BioVentureHub, HB4, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Mölndal, den 25 oktober 2022

Promimic AB (publ)

För ytterligare information, kontakta: 

Tommy Karlsson, Ordförande                          

Mobil: +46 709 38 99 90        

E-mail: tommy.karlsson@promimic.com