Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Aktien

Promimic aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 29 april 2022.
Aktiekapitalet i Promimic AB (publ) uppgick per den 22 juli 2022 till 1 842 232,60 SEK fördelat på 18 422 326 aktier med ett kvotvärde av 10 öre.

Handelsinformation
Kortnamn för Nasdaq First North Growth Market: PRO
ISIN-kod: SE0017487242
Aktierna registreras av Sveriges centrala värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom NASDAQ Stockholm-koncernen. Företag på Nasdaq First North Growth Market är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som säljs och köps på Nasdaq First North Growth Market har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. Nasdaq First North Growth Market börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.