Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Bolagsordning

Bolagsordning för Promimic
Org nr 556657-7754
Antagen på bolagsstämma 2021-12-02

§ 1. Firma

Bolagets firma är Promimic AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndal.

§ 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och försäljning av produkter till implantatföretag samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst SEK 1 200 000 och högst SEK 4 800 000.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 12 000 000 stycken och högst 48 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

§ 7. Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) revisor och högst två (2) revisorer, utan revisorssuppleant. Till revisor ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9. Bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10. Årsstämma

1. val av ordförande vid stämman
2. godkännande av dagordning
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justeringspersoner
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer,
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
10. Val av styrelseledamöter och revisor,
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13. Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.