Finansiell information

Välkommen till våra sidor för investerarrelationer.

Valberedning

Principerna innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna i Promimic AB (publ) per 31 augusti 2022.

Valberedningen inför årsstämma 2023 utgörs av Tommy Karlsson (styrelsens ordförande) som representant för K-Svets Venture AB, Linda Spahiu som representant för Kdev Investments AB, Pontus Ottoson som representant för Chalmers Ventures AB, Tim Zentz från Riepen LLC och Patrik Sjöstrand som representant för ALMI Invest Västsverige AB.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma förbereda och framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, val av ordförande på årsstämman, val av revisorer (i förekommande fall) samt förslag till regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

Årsstämma 2022 för Promimic AB (publ) ägde rum den 14 mars 2022 då dessa principer fastlades.
Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@promimic.com eller via brev till Promimic AB (publ), AZ BioVentureHub, HB4, c/o AstraZeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.