March 2022

Kallelse till extra bolagsstämma i Promimic AB (publ)

Aktieägarna i Promimic AB, org.nr 556657-7754, med säte i Mölndal, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 april 2022 kl. 13, på AZ BioVenturesHub, HB4, c/o Astra Zeneca R&D i Mölndal, Rum: Eta 2. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 28 mars 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 1 april 2022 kl. 16.00. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till magnus.larsson@promimic.com, alternativt per post till Promimic AB, att: Magnus Larsson, AZ BioventureHub, HB4, c/o Astra Zeneca R&D Mölndal, 431 83 Mölndal, eller per telefon 0709-776477.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 30 mars 2022, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.promimic.com, och kommer även skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. 2(3)

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av sekreterare
  6. Val av en eller två justeringspersoner
  7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
  9. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

I bolaget finns 12 386 490 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsens föreslår styrelsens ordförande Tommy Karlsson som ordförande vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i syfte att stärka bolagets kassa samt sprida aktier till allmänheten och andra investerare i anslutning till den planerade noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market eller vid en private placement.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Det noteras att detta förslag om bemyndigande till styrelsen är utöver det bemyndigande som lämnades till bolagets styrelse vid årsstämman den 14 mars 2022. 3(3)

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt ärende 9 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar inför stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Mölndal, mars 2022

För styrelsen i Promimic AB

 

Ladda ner kallelsen här